Πολιτική Απορρήτου & Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Εργαζομένων & Υποψήφιων εργαζομένων

Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. συλλέγει, επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων και υποψηφίων εργαζομένων της σε πλήρη συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής και «ΓΚΠΔ»).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Εργαζομένων (εφεξής «η Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και τηρούμε προσωπικές πληροφορίες αναφορικά με το άτομό σας και την εργασιακή σας σχέση με την Εταιρεία κατά το στάδιο υποβολής βιογραφικού / αίτησης πρόσληψης, κατά την πρόσληψη, απασχόληση και λύση της εργασιακής μας σχέσης, καθώς επίσης και το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από την ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ, καθώς και να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σχετικά με αυτά τα δεδομένα, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε εσάς κατ’ άρθρα 12 και 13 του ΓΚΠΔ.

H παρούσα Πολιτική αφορά μόνο σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης ενός φυσικού προσώπου με την εταιρεία μας και δεν αφορά σε οιαδήποτε άλλη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην οποία ενδέχεται να προβαίνει η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε., στο πλαίσιο άλλων σχέσεων –συνεργασιών της με φυσικά πρόσωπα ή/και στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων επεξεργασίας στις οποίες προβαίνει. 

Η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλους τους νυν, πρώην και μελλοντικούς εργαζομένους στην ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.  

Η Πολιτική καλύπτει και τους υποψηφίους εργαζομένους στην εταιρεία μας, οι οποίοι υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα ή αίτηση πρόσληψης προς αναζήτηση συνεργασίας.

Εφόσον συλλέγονται προσωπικά δεδομένα που αφορούν σε εξαρτώμενα μέλη εργαζομένων μας για νόμιμους σκοπούς (παροχές, επιδόματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη), η Πολιτική καλύπτει και τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα.

Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. ενδέχεται να παρέχει στους εργαζομένους της επιπρόσθετες ενημερωτικές ειδοποιήσεις σχετικά με την επεξεργασία και την εν γένει προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, κατά την κατά περίπτωση συλλογή αυτών και ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Οι ειδοποιήσεις αυτές συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση από την παρούσα Πολιτική.

I. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, νοούνται ως:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Δεδομένα που αφορούν στην υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του,

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας, 

«συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ` άλλο τρόπο σε επεξεργασία, 

«Εργαζόμενος» οι απασχολούμενοι στην ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ  με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (ανεξάρτητα εάν πρόκειται για  μερική, πλήρη ή εκ περιτροπής απασχόληση) ή σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών ανεξαρτήτως του κύρους της σύμβασης, οι υποψήφιοι για εργασία και οι πρώην απασχολούμενοι.

II. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ως το νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων του κατά τον ΓΚΠΔ, θεωρείται η «ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.», που έχει την έδρα της στη Γλυφάδα Αττικής, Λ. Βουλιαγμένης 85, τ.κ. 16674 (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210- 9690310, fax: 210-9607376, e mail: sysk1@herpack.com.gr)

III. Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Εργαζομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων που δύνανται να υποβληθούν σε επεξεργασία από την ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ είναι κατ’ αρχήν τα συνήθη δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να παρέχουν οι ίδιοι οι υποψήφιοι εργαζόμενοι στην εταιρεία κατά την αίτησή τους για πρόσληψη, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που κατά τη διακριτική του ευχέρεια αναγράφει ο εκάστοτε υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιπλέον, στα προσωπικά δεδομένα προς επεξεργασία συμπεριλαμβάνονται και εκείνα που συλλέγει η εταιρεία μας απευθείας από τους εργαζομένους της κατά την πρόσληψη ή/και κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της σχέσης εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να παρέχονται προς την ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ και ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δεδομένα που αφορούν στην υγεία.

Ειδικότερα:

Α. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, δηλαδή τον εκάστοτε υποψήφιο εργαζόμενο, πριν την πρόσληψή του και κατά την αίτησή του για πρόσληψη από την εταιρεία μας, (ενδέχεται να) είναι: Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, προϋπηρεσία, σπουδές, Τηλέφωνο επικοινωνίας ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς επίσης και κάθε άλλη πληροφορία που το ίδιο το υποκείμενο αναφέρει στο Βιογραφικό του Σημείωμα.

Β. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον εργαζόμενο κατά τη διαδικασία πρόσληψής του, για την ολοκλήρωση αυτής αλλά και κατά τη διάρκεια της σχέσης εργασίας, επιπλέον των παραπάνω, (ενδέχεται να) είναι:

Δεδομένα ΤαυτοποίησηςΟνοματεπώνυμο, όνομα και επώνυμο μητρός και πατρός, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) και αντίγραφό Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας,
Δεδομένα ΕπικοινωνίαςΔιεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνο επικοινωνίας ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας
Δεδομένα Πληρωμής, Οικονομικά Στοιχεία και ΜισθοδοσίαςΤΡΑΠΕΖΑ, Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και ΙΒΑΝ, καταβαλλόμενες αποδοχές, τυχόν μπόνους ή καταβληθείσες προκαταβολές ή οικειοθελείς παροχές
Δεδομένα Οικογενειακής Κατάστασηςέγγαμος/ άγαμος, ύπαρξη ή μη τέκνων, ημερομηνία γέννησης αυτών, τυχόν προστατευόμενα μέλη
Δεδομένα Κοινωνικής ΑσφάλισηςΑΜΚΑ, ΑΜΑ ΙΚΑ, ημερομηνία πρώτης εγγραφής σε ασφαλιστικό φορέα και αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που αποδεικνύουν τα ανωτέρω στοιχεία
Δεδομένα επαγγελματικής κατάρτισηςΣπουδές, προϋπηρεσία, αντίγραφα πτυχίων και συστατικών επιστολών
Δεδομένα ειδικών κατηγοριών του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ (δηλαδή που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς καιη επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό) *υφίστανται επεξεργασία μόνον εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσίαΥπηκοότητα, φύλο, δεδομένα υγείας

IV. Σκοποί επεξεργασίας

Η κάθε είδους συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων από την ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ γίνεται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, σε πλήρη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και με απόλυτο σεβασμό στις αρχές που κατά τον νόμο διέπουν την επεξεργασία, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών, πάντοτε στο πλαίσιο της σχέσης εργασίας, πριν, κατά τη διάρκεια και ενδεχομένως μετά τη λήξη αυτής. 

Ειδικότερα, σκοπός της συλλογής των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι: 

Α) η διενέργεια προσλήψεων προσωπικού της ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ, δηλαδή, η αξιολόγηση των υποψηφίων με την επισκόπηση των προσόντων τους για την εξέταση της καταλληλότητας τους σε σχέση με τη θέση για την οποία υποβάλλεται το βιογραφικό τους ή η σχετική αίτηση πρόσληψης και παρέχονται τα προσωπικά τους δεδομένα.

Β) η δημιουργία βάσης δεδομένων εν δυνάμει μελλοντικών εργαζομένων. Συλλέγονται δηλαδή, κατόπιν συγκατάθεσης, βιογραφικά εργαζομένων ή αιτήσεις πρόσληψης με σκοπό τη διατήρηση των δεδομένων τους στη βάση δεδομένων της ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ για την εξέταση των προσόντων τους και την αναφορά σε αυτούς σε περίπτωση ανάγκης για πρόσληψη εργαζομένων στο μέλλον.

Γ) η σύναψη σύμβασης εργασίας και  η παρακολούθηση της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων, δηλαδή η ενασχόληση με την προαγωγή τους, εργασιακή τους κατάσταση, αξιολόγηση, μισθοδοσία και συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του νόμου.

V. Νομική Βάση Επεξεργασίας

Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ κατ’ αρχήν συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων και υποψηφίων εργαζομένων της, στο βαθμό που η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα, κατ’ αίτησή του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, είναι δυνατόν να προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απαραίτητη για τη συμμόρφωση της ίδιας της εταιρείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, με έννομη υποχρέωσή της, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ, όπως λ.χ. συμμόρφωση με υποχρεώσεις που πηγάζουν για τον εργοδότη από την Εργατική Νομοθεσία και το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Κατά περίπτωση δε, είναι δυνατόν το υποκείμενο των δεδομένων να έχει συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ, όπως λ.χ. για την συμπερίληψη του βιογραφικού του σημειώματος σε βάση δεδομένων της ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ για μελλοντική αναφορά.

Ακόμη, σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ᾽ του ΓΚΠΔ, στο μέτρο που σε αυτά εντάσσεται λ.χ. η ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η προάσπιση των συμφερόντων και εννόμων αγαθών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η θεμελίωση, υποστήριξη ή άσκηση νομικών αξιώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η άσκηση των δικαιωμάτων της στο πλαίσιο κυρίως του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου.

Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δεδομένων που αφορούν στην υγεία των εργαζομένων, η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ προβαίνει σε αυτή: α) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της ως υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκάστοτε εργαζομένου ως υποκειμένου των δεδομένων, στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο β᾽ του ΓΚΠΔ, β) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής (λ.χ. Ν. 3850/2010), εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο η᾽ του ΓΚΠΔ και γ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αυτή επιτρέπεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

VI. Αποδέκτες και Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων και υποψηφίων εργαζομένων της ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ υφίστανται επεξεργασία από το προσωπικό της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και το προσωπικό του Τμήματος Λογιστηρίου της εταιρείας μας, τους προϊσταμένους και επικεφαλής του εκάστοτε Τμήματος της εταιρείας, στο οποίο υπάγονται οι εργαζόμενοι, και κατά περίπτωση από τα μέλη της Διοίκησης της εταιρείας.

Επιπλέον, αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, αρχές και φορείς, στις οποίες αυτά κοινοποιούνται κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.  ως εργοδότη.

Ενδέχεται δε η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ να υποχρεωθεί να κοινοποιήσει σε τρίτα μέρη, όπως κυβερνητικές και δικαστικές αρχές, ορισμένα προσωπικά δεδομένα εργαζομένου της, σύμφωνα πάντοτε με την υφιστάμενη νομοθεσία, καθώς και για τη θεμελίωση, υποστήριξη ή άσκηση νομικών αξιώσεών της έναντι εργαζομένου και την προστασία δικαιωμάτων της από την εργασιακή σχέση.

Περαιτέρω, η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ είναι δυνατόν κατά περίπτωση να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα εργαζομένων της σε συνεργαζόμενα τρίτα μέρη, όπως λ.χ. παρόχους λογισμικού διαχείρισης προσωπικού, παρόχους λογισμικού Διαχείρισης Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων – CMMS.

Σε κάθε περίπτωση, η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων για την ασφαλή επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τα τρίτα μέρη. Οι συμβαλλόμενοι συνεργάτες που ενεργούν ως εκτελούντες επεξεργασία για τον Εργοδότη θα υπόκεινται σε συμβατικές υποχρεώσεις, οι οποίες θα καθοριστούν για να διασφαλιστεί ότι επεξεργάζονται τα δεδομένα του Εργαζόμενου σύμφωνα με τις οδηγίες του Εργοδότη μόνο και ότι χρησιμοποιούν επαρκή μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων. Ορισμένοι αποδέκτες των δεδομένων του Εργαζόμενου μπορεί να βρίσκονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ, στις οποίες δεν διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτών των διαβιβάσεων, ο Εργοδότης εφαρμόζει κατάλληλους μηχανισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Εργαζόμενου, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών για τα προσωπικά δεδομένα βάσει πρότυπων συμβατικών ρητρών που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν εμπορεύεται και κατά κανόνα δεν προβαίνει σε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων της σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς και δεσμεύεται σε υποχρέωση πλήρους σαφούς προς τούτο προηγούμενης ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων, σε περίπτωση που προτίθεται να το πράξει. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή/και εξαγοράς της εταιρείας, προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων ενδέχεται να κοινοποιηθούν στα αντίστοιχα τρίτα μέρη, κατόπιν σαφούς προς τούτο ενημέρωσης.

VII. Μέτρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. διατηρεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά καθώς και την αποτροπή οποιασδήποτε άλλης παράνομης επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό η εταιρία μας μεταξύ άλλων αποθηκεύει τυχόν έγγραφα που αναφέρουν τα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων σε ερμάρια που κλειδώνονται ή/και έχει ορίσει συγκεκριμένα και ασφαλή περιβάλλοντα αποθήκευσης των δεδομένων με λογισμικό κρυπτογράφησης, στα οποία η πρόσβαση έχει περιοριστεί στα απολύτως αναγκαία άτομα και ελέγχεται με χρήση κωδικών ασφαλείας.

Η ακεραιότητα των δεδομένων και η περιορισμένη σε αυτά πρόσβαση αποκλειστικά από τα εξουσιοδοτημένα και αρμόδια προς τούτο πρόσωπα της εταιρείας λειτουργούν ως γνώμονας για κάθε επιμέρους δραστηριότητα επεξεργασίας, στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά δεδομένα. Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ έχει θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένες πολιτικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία διαχειρίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των εργαζομένων της, και έχει θεσπίσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων. Μεριμνά δε για τη συνεχή εκπαίδευση του αρμόδιου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού της, το οποίο ενεργεί μόνο κατόπιν ρητής προς τούτο εξουσιοδότησης και πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας. 

VIII. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση περιστατικών Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να αποτρέπονται περιστατικά πρόκλησης βλάβης για φυσικά πρόσωπα, όπως απώλεια του ελέγχου επί των Προσωπικών τους Δεδομένων ή περιορισμός των δικαιωμάτων τους, διακρίσεις, κατάχρηση ή υποκλοπή ταυτότητας, οικονομική απώλεια, παράνομη άρση της ψευδωνυμοποίησης, βλάβη της φήμης, απώλεια της εμπιστευτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων που προστατεύονται από επαγγελματικό απόρρητο ή άλλο σημαντικό οικονομικό ή κοινωνικό μειονέκτημα για το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο.

Γνωστοποίηση στην εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ γνωστοποιεί στην Αρχή την παραβίαση χωρίς καθυστέρηση και, εφόσον είναι δυνατόν, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από τότε που έλαβε γνώση της παραβίασης, εκτός εάν αιτιολογημένα κρίνει ότι η παραβίαση δεν είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο τα προστατευόμενα έννομα συμφέροντα φυσικού προσώπου. Η γνωστοποίηση της παραβίασης στην Αρχή μετά την πάροδο των εβδομήντα δύο (72) ωρών θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς ως προς τους λόγους της καθυστέρησης.

Ανακοίνωση στο Υποκείμενο των Δεδομένων

Όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικό κίνδυνο για τα προστατευόμενα έννομα συμφέροντα φυσικού προσώπου, η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ γνωστοποιεί αμέσως στο υποκείμενο των δεδομένων το περιστατικό.

Κατά τη γνωστοποίηση στο υποκείμενο των δεδομένων, περιγράφεται κατά τρόπο εύληπτο και σαφή η φύση της παραβίασης και αναφέρεται τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, περιγραφή των συνεπειών που ενδέχεται να έχει η παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιγραφή των μέτρων που λαμβάνονται ή προτείνεται να ληφθούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την αντιμετώπιση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της.

Γνωστοποίηση στο υποκείμενο των δεδομένων δεν απαιτείται, εφόσον πληρούται οποιοσδήποτε από τους παρακάτω όρους:

 α) η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και έχει εφαρμόσει τα μέτρα αυτά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θίγονται από την παραβίαση αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα μέτρα, όπως η κρυπτογράφηση, μέσω της οποίας τα δεδομένα καθίσταται απρόσιτα σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα·

β) η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ έλαβε εκ των υστέρων μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία έναντι της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· ή

γ) απαιτούνται δυσανάλογες προσπάθειες. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνεται δημόσια γνωστοποίηση ή να λαμβάνονται παρόμοια μέτρα, ώστε το υποκείμενο των δεδομένων να ενημερώνεται με εξίσου αποτελεσματικό τρόπο.

IX. Τόπος τήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται (α) σε φυσική μορφή σε ειδικούς φακέλους αποθηκευμένους με ασφαλή τρόπο σε ερμάρια και (β) σε διακομιστές της ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ. Ο τόπος τήρησης και στις δύο περιπτώσεις είναι τα γραφεία της έδρας (Λ. Βουλιαγμένης 85, Γλυφάδα) ή/και οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Εταιρείας (2ο χλμ Γιαννιτσών- Αξού).

X. Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων

Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ διατηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, για όσο χρονικό διάστημα και στην έκταση που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του εργαζόμενου μόνο για όσο διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία και μέχρι το πέρας τυχόν εκκρεμών δικαστικών ενεργειών μεταξύ των μερών. Μετά το πέρας του διαστήματος διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται από τα αρχεία και τα πληροφοριακά συστήματα της ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ ή ανωνυμοποιούνται.

Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του υποψηφίου εργαζομένου για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο του ενός (1) έτους από την παραλαβή της αίτησης πρόσληψης ή του βιογραφικού σημειώματος. Στην περίπτωση απόρριψης ή μη επιλογής υποψηφίου, τα προσωπικά δεδομένα του υποψηφίου εργαζομένου διαγράφονται αυτόματα εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της διαδικασίας επιλογής, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Εάν ο υποψήφιος έχει συναινέσει ρητά και ελεύθερα προς τούτο, αποθηκεύονται για τρία (3) έτη από την παραλαβή τους από την ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ (π.χ. για να αξιολογηθεί εκ νέου η αίτησή του όταν ανοίξει θέση εργασίας). 

Μετά το πέρας του διαστήματος διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται από τα αρχεία και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας.

XI. Δικαιώματα των εργαζομένων

Α) Δικαίωμα πληροφόρησης: Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε, ώστε να κατανοήσετε κατ’ αρχάς πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Β) Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται   επεξεργασία   από την ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, τους σκοπούς και τη νομική βάση της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών αυτών (σύμφωνα με το άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

Γ) Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (σύμφωνα με το άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

Δ) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της εταιρίας για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

Ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλιπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (σύμφωνα με το άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

ΣΤ) Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας με δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. CD), υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.  Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ  (σύμφωνα με το άρθρο   20   του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων). 

Ζ) Δικαίωμα εναντίωσης ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) του ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων (σύμφωνα με το άρθρο 21- 22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων). 

Η) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης στην επεξεργασία, οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της, στη περίπτωση που η επεξεργασία είχε ως νομική βάση τη συγκατάθεσή σας,

Θ) δικαίωμα υποβολής καταγγελίας με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, εν προκειμένω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορά παραβαίνει την σχετική νομοθεσία (σύμφωνα με το άρθρο 77 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr., Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628,  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr ή complaints@dpa.gr

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων γίνεται αποκλειστικά εγγράφως μέσω υποβολής σχετικής αίτησης στη ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας της εταιρεία μας. 

Η  εταιρεία μας ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματός σας.

Κατόπιν ενημέρωσής σας, η  εν λόγω προθεσμία δύναται α παραταθεί κατά δύο (2) μήνες, εφόσον   απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

Άρνηση της ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ ή αναιτιολόγητη καθυστέρησή μας ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και οποιαδήποτε εν γένει παράβαση του οικείου πλαισίου ως προς την συλλογή, την τήρηση, την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας παρέχει το δικαίωμα να  προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως καθ’ ύλην  αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. 

Εάν τα  αιτήματα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ως προδήλως αβάσιμα ή είναι υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ έχει δικαίωμα, είτε:

α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά  έξοδα για   την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή

β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο σχετικό αίτημα.

XII. Στοιχεία επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας για πιθανές ερωτήσεις, σχόλια κ.λπ. σχετικά με την παρούσα αλλά και με τη γενικότερη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ, για να ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, για να υποβάλλετε κάποιο σχετικό αίτημα ή για να αιτηθείτε πρόσβαση σε ή/και διόρθωση των προσωπικών σας πληροφοριών.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 85, 16674, Γλυφάδα Αττικής, Ελλάδα.
Τηλέφωνο: +30 210 9690310 
Email: sysk1@herpack.com.gr
Ιστοσελίδα: www.herpack.com.gr

XIII. Τροποποίηση και επικαιροποίηση στην παρούσα πολιτική

Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και επικαιροποιήσει την παρούσα Πολίτικη ανά πάσα στιγμή, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σε περίπτωση επικαιροποίησης ή/και ουσιαστικών αλλαγών στην παρούσα, αυτή θα κοινοποιηθεί αντίστοιχα στους ενδιαφερόμενους, κατά τον τρόπο που η εταιρεία μας κρίνει πρόσφορο και αποτελεσματικότερο, πάντοτε με γνώμονα τη διασφάλιση της εμπεριστατωμένης και σαφούς προηγούμενης ενημέρωσης των εργαζομένων ή/και τη λήψη της συγκατάθεσής τους όπου απαιτείται, ενώ θα τροποποιηθεί αντίστοιχα η «ημερομηνία ενημέρωσης» της παρούσας.