Γενικοί Όροι Πώλησης

1. Σκοπός

1.1. Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι Πώλησης Προϊόντων (εφεξής καλούμενοι «ΟΡΟΙ») εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις πώλησης μεταξύ της εταιρείας «ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.», (εφεξής καλούμενη ο «ΠΩΛΗΤΗΣ») και κάθε ενός από τους πελάτες της (εφεξής καλούμενοι ο «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ»), που αφορούν σε όλα τα προϊόντα, κατά παραγγελία προϊόντα (custom made)  ή μη, τα οποία παρασκευάζονται στο εργοστάσιο του ΠΩΛΗΤΗ (εφεξής καλούμενα τα «ΠΡΟΪΟΝΤA»). Η αποστολή μιας παραγγελίας ή/και η αποδοχή μιας προσφοράς από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του του συνόλου των ΟΡΩΝ. Οι ΟΡΟΙ είναι οι μόνοι που ισχύουν μεταξύ των μερών, περιέχουν την πλήρη και ολοκληρωμένη βούληση και συμφωνία των μερών και υπερισχύουν οιασδήποτε άλλης προγενέστερης έγγραφης (π.χ. ενδεικτικά επιστολή, e-mail) ή προφορικής συμφωνίας, δήλωσης βούλησης, επικοινωνίας, ή συνεννόησης μεταξύ των μερών, καθώς επίσης υπερισχύουν οιονδήποτε άλλων πρόσθετων ή αποκλινόντων όρων ή προϋποθέσεων που τυχόν περιλαμβάνονται στην παραγγελία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή αναφέρονται διαφορετικά από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Οιαδήποτε παρέκκλιση ή αντίθετη διάταξη θα έχει ισχύ μόνο εφόσον συμφωνείται ρητά και εγγράφως μεταξύ του ΠΩΛΗΤΗ και του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

1.2. Τα κατά παραγγελία προϊόντα (custom made) είναι τα προϊόντα που παρασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που έχει θέσει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ.

1.3. Τα έτοιμα προϊόντα είναι τα προϊόντα που παρασκευάζει ή εμπορεύεται ο ΠΩΛΗΤΗΣ σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο ίδιος.

2. Δεσμεύσεις Πωλητή

2.1. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ εγγυάται ότι τα έτοιμα προϊόντα τη στιγμή της παράδοσης, συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του ΠΩΛΗΤΗ (εφεξής «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»). Όλες οι άλλες περιγραφές, σχέδια, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, δείγματα και τεχνικά δεδομένα, διαστάσεις, βάρη κλπ που περιέχονται σε οποιοδήποτε διαφημιστικό ή τεχνικό υλικό του ΠΩΛΗΤΗ δεν θα θεωρούνται ως ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

2.2. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ εγγυάται ότι τα κατά παραγγελία προϊόντα (custom made) τη στιγμή της παράδοσης, συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο σχέδιο του προϊόντος και το σχετικό Παράρτημα 1, το οποίο υπογράφεται από τον ΠΩΛΗΤΗ και τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων  (εφεξής «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»), εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ρητή έγγραφη συμφωνία μεταξύ του ΠΩΛΗΤΗ και του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Όλες οι άλλες περιγραφές, σχέδια, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, δείγματα και τεχνικά δεδομένα, διαστάσεις, βάρη κλπ που περιέχονται σε οποιοδήποτε διαφημιστικό ή τεχνικό υλικό του ΠΩΛΗΤΗ δεν θα θεωρούνται ως ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

2.3. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελαττώματα σε μέρη, υλικά ή εξοπλισμό που δεν παρέχονται ή κατασκευάζονται από τον ίδιο. 

3. Διανοητική Ιδιοκτησία

3.1. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί στην αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητά του το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που του ανήκουν (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ενδείξεις, περιγραφές, βιομηχανικά σχέδια, υποδείγματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικά υποδειγμάτων χρήσης, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ.), είτε αυτά είναι κατοχυρωμένα οπουδήποτε στον κόσμο είτε όχι, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν αιτήσεων για κατοχύρωση αυτών. Κανένα τέτοιο δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται και καμία άδεια χρήσης δεν παραχωρείται, εκτός εάν αυτό συμφωνείται ρητώς και εγγράφως μεταξύ του ΠΩΛΗΤΗ και του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Ο  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ  υποχρεούται και δεσμεύεται να μην προβεί  σε οποιαδήποτε πράξη που θα μπορούσε να προσβάλλει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στον ΠΩΛΗΤΗ.

3.2. Εκτός της περίπτωσης που τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ έχουν κατασκευαστεί υπό τις οδηγίες και υποδείξεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο ΠΩΛΗΤΗΣ δηλώνει και εγγυάται ότι, στο βαθμό που δύναται να γνωρίζει, τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ δεν παραβιάζουν τυχόν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που ισχύουν ή είναι κατοχυρωμένα στο κράτος στο οποίο παράγονται τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη και θα αποζημιώνει τον ΠΩΛΗΤΗ για οιαδήποτε ζημία  (συμπεριλαμβανομένων και εύλογων δικηγορικών αμοιβών), η οποία προκύπτει από τη χρήση οιωνδήποτε δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών πληροφοριών, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων, σημάτων (κατοχυρωμένων ή μη), εμπορικών ονομασιών ή τμημάτων αυτών τα οποία είναι εκτυπωμένα ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο προσαρμοσμένα στα ΠΡΟΪΟΝΤΑ κατόπιν αιτήματος του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

3.3. Ο  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν δύναται να τροποποιήσει, να εξαλείψει, να συγκαλύψει με οποιοδήποτε τρόπο τα εμπορικά σήματα (όρος που  για  τους  σκοπούς  των  παρόντων  Όρων  θα περιλαμβάνει,  χωρίς  περιορισμό,  τα  εμπορικά σήματα,  τις  εμπορικές  ονομασίες, τους λογότυπους, την παρουσίαση/ συσκευασία, άλλες εμπορικές ονομασίες,  καταχωρημένα ή μη)  του ΠΩΛΗΤΗ που βρίσκονται πάνω στα ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 

3.4 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ο ΠΩΛΗΤΗΣ είναι και θα παραμένει ο μοναδικός και αποκλειστικός κύριος του συνόλου των δικαιωμάτων, τίτλων, αδειών know how, εμπορικών μυστικών, ιδεών, μεθόδων, εφευρέσεων, δεδομένων και τεχνολογίας, που χρησιμοποιούνται από τον ΠΩΛΗΤΗ κατά τη διαδικασία της παραγωγής των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, είτε αυτά είναι κατοχυρωμένα οπουδήποτε στον κόσμο είτε όχι, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν αιτήσεων για κατοχύρωση αυτών. («Background Technology»).

3.5 Τυχόν υλικά  διαφημίσεων,  προώθησης  και  πώλησης  που παρέχονται  από  τον ΠΩΛΗΤΗ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ  θα παραμείνουν  στην  ιδιοκτησία  του ΠΩΛΗΤΗ  και  ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ  δεν  θα  επιτρέπει  σε  κανένα  άλλο πρόσωπο  να  κάνει  χρήση  αυτών.

4. Παραγγελίες

4.1. Οποιαδήποτε παραγγελία που διαβιβάζεται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ με οποιοδήποτε μέσο και συγκεκριμένα είτε τηλεφωνικά είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω fax, θεωρείται δεσμευτική από τη στιγμή που ο ΠΩΛΗΤΗΣ την αποδεχτεί εγγράφως (με e mail ή με fax) ή/ και προβεί στην έκδοση σχετικού τιμολογίου πώλησης ή/ και προβεί σε παράδοση των παραγγελθέντων ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή στον μεταφορέα προκειμένου αυτά να αποσταλούν στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Με την αποδοχή της παραγγελίας από τον ΠΩΛΗΤΗ, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνάπτεται η σχετική σύμβαση πώλησης. Σε περίπτωση που ο ΠΩΛΗΤΗΣ αποστείλει (ηλεκτρονικά με e mail ή μέσω fax ) στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ μια προσφορά κατόπιν σχετικού αιτήματος του τελευταίου, τότε οι όροι της προσφοράς, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί εγγράφως κάτι διαφορετικό, παραμένουν έγκυροι για μια περίοδο έως τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προσφοράς στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Με την αποδοχή της  προσφοράς από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ συνάπτεται η σχετική σύμβαση πώλησης.

4.2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 4.1., καμία τροποποίηση ή ακύρωση δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο. Παρά ταύτα, εάν ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεχτεί το αίτημα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ για τροποποίηση ή ακύρωση μιας παραγγελίας τότε α) εάν η τροποποίηση ή η ακύρωση της παραγγελίας λάβει χώρα πριν φτάσει στο στάδιο της παραγωγής, τότε ο ΠΩΛΗΤΗΣ δύναται να αξιώσει από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ αποζημίωση για το σύνολο των δαπανών που έχει αναλάβει ήδη για την εκτέλεση της παραγγελίας, ενδεικτικά: σχεδίαση, αγορές των πρώτων υλών, κ.λπ. και β) εάν η τροποποίηση ή η ακύρωση της παραγγελίας λάβει χώρα ενώ η παραγγελία βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής, τότε ο ΠΩΛΗΤΗΣ δύναται να αξιώσει από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ να παραλάβει τα ΠΡΟΪΟΝΤA που έχουν ήδη παρασκευασθεί κατά το χρόνο αποδοχής της τροποποίησης ή ακύρωσης της παραγγελίας κατά τα ανωτέρω και να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα καθώς επίσης και να αξιώσει από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ αποζημίωση για το σύνολο των δαπανών που έχει αναλάβει ήδη για την εκτέλεση της παραγγελίας, ενδεικτικά: αγορές των πρώτων υλών  κ.λπ.

5. Εγγύηση και Περιορισμός Ευθύνης

5.1. Οι δεσμεύσεις που περιγράφονται στα άρθρα 2 και 3  ανωτέρω είναι οι μόνες που αναλαμβάνονται από τον ΠΩΛΗΤΗ σε σχέση με τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 

5.2. Αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη δήλωση ή εγγύηση οιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εγγυήσεων σε σχέση με την ποιότητα ή εμπορευσιμότητα των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό.

5.3. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υποχρεούται, κατά την παραλαβή, να εξετάσει τα παραδιδόμενα ΠΡΟΪΟΝΤΑ για τη διαπίστωση τυχόν αποκλίσεων από τις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Σε περίπτωση ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ με απόκλιση από τις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υποχρεούται α) να ενημερώσει εγγράφως τον ΠΩΛΗΤΗ σχετικά με την απόκλιση του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και την επιθυμία του να γίνει αντικατάσταση ή να αποζημιωθεί μέχρι του ποσού που έχει καταβάλλει και  χωρίς καμία άλλη περαιτέρω αξίωση και β) υποχρεούται να προβεί σε ασφαλή φύλαξη του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την αντικατάσταση του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Μετά την πάροδο προθεσμίας είκοσι ημερών από την παράδοση ή/ και παραλαβή των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ αποσβέννυται οποιαδήποτε σχετική αξίωση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ εκ της ανωτέρω αιτίας και συνιστά από μέρους του ανεπιφύλακτη αποδοχή των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.  

5.4. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν έχει καμία ευθύνη για ζημιές που έχουν προκληθεί στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή σε τρίτα πρόσωπα από πράξεις ή ενέργειες του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.   

5.5. Σε περίπτωση ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ εκτός ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ο ΠΩΛΗΤΗΣ ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο καταλογιστεί στον ΠΩΛΗΤΗ ευθύνη για ελαφρά αμέλεια, η ευθύνη του ΠΩΛΗΤΗ για οποιαδήποτε ζημία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ περιορίζεται στη θετική ζημία που υπέστη ο τελευταίος και μέχρι του χρηματικού ποσού  που αντιστοιχεί στο τίμημα που κατέβαλε (εφόσον τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ τα παρέλαβε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ από το εργοστάσιο του ΠΩΛΗΤΗ) άλλως, εφόσον έχει συμφωνηθεί διαφορετικός τόπος παράδοσης ή έχει αιτηθεί ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ να αποσταλούν τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ σε τόπο διαφορετικό από το εργοστάσιο του ΠΩΛΗΤΗ, μέχρι του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στο τίμημα που κατέβαλε πλέον των μεταφορικών εξόδων με τα οποία έχει επιβαρυνθεί, ενώ δεν δύναται να αξιώσει αποζημίωση για αποθετική ζημία και διαφυγόντα κέρδη.  

6. Τιμολόγια και πληρωμές

6.1. Τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ τιμολογούνται στην τιμή που συμφωνείται κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α, καθώς επίσης και τυχόν άλλοι φόροι ή δασμοί οι οποίοι επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το κόστος συσκευασίας. 

Ειδικότερα, το τίμημα κάθε σύμβασης πώλησης και ο τρόπος αποπληρωμής αυτού είναι αντικείμενο έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών και κάθε φορά είναι αυτό που αναγράφεται σε έκαστο τιμολόγιο ή/και προτιμολόγιο πώλησης, στο οποίο επίσης αναγράφεται ο τρόπος, ο χρόνος αποπληρωμής αυτού και οι προδιαγραφές της φόρτωσης και αποστολής.

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν έγγραφής ενημέρωσης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ πριν από τη παράδοση των  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για μεταφορά

(i) να τροποποιεί το τίμημα, τον τρόπο αποπληρωμής αυτού καθώς και τις προδιαγραφές της φόρτωσης και αποστολής  και

(ii) να αυξάνει το  τίμημα των  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  εφόσον η σχετική αύξηση οφείλεται σε νομοθετικές ρυθμίσεις, σε αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, της ενέργειας, των μεταφορικών εξόδων και σε οποιαδήποτε αιτία βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής του ΠΩΛΗΤΗ. 

Σε περίπτωση που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν διατυπώσει γραπτή ένσταση για την σύμφωνα με τα ανωτέρω (i) ή (ii) τροποποίηση ή την αύξηση του τιμήματος, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ενημέρωσης τότε θεωρείται ότι έχει ανεπιφύλακτα αποδεχτεί την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση ή αύξηση. Εάν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αντιταχθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ενημέρωσης τότε ο  ΠΩΛΗΤΗΣ θα έχει την επιλογή (α) να συνεχίσει να προμηθεύει τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ σύμφωνα με την αρχική συμφωνία των μερών ή( β) να ακυρώσει την παραγγελία και να ενημερώσει προς τούτο εγγράφως τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της γραπτής ένστασής του. 

6.2. Στη περίπτωση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών η πίστωση του τιμήματος, μόλις παρέλθει η προθεσμία της πίστωσης ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη όχλησή του. Σε περίπτωση που η εξόφληση του τιμήματος έχει συμφωνηθεί σε δόσεις, η υπερημερία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ως προς μια δόση καθιστά ληξιπρόθεσμες και τις υπόλοιπες. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δύναται να συμψηφίζει τυχόν χρηματικές απαιτήσεις έναντι του ΑΓΟΡΑΣΤΗ με χρηματικές οφειλές του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  

6.3. Η οπισθογράφηση συναλλαγματικών, επιταγών ή άλλων αξιογράφων από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ προς τον ΠΩΛΗΤΗ δεν επιφέρει απόσβεση της υποχρέωσης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και συνιστά δόση χάριν καταβολής και όχι αντί καταβολής. Σε περίπτωση αμφιβολίας ο παρών όρος υπερισχύει κάθε άλλης σχετικής μνείας αφορώσα στην εκάστοτε πώληση.

6.4. Σε περίπτωση οπισθογράφησης επιταγής, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υποχρεούται να την εξοφλεί εμπρόθεσμα, άλλως θα καθίσταται υπερήμερος χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε όχληση. 

6.5. Κάθε καταβολή, στην οποία προβαίνει o ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, αναγνωρίζεται και αποδεικνύεται μόνο με τις επίσημα εκδοθείσες από τον ΠΩΛΗΤΗ αποδείξεις είσπραξης, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου

6.6. Σε περίπτωση υπερημερίας του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ως προς την καταβολή του τιμήματος ο ΠΩΛΗΤΗΣ με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός του έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: α) να απαιτήσει το τίμημα και να ζητήσει επιπλέον αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη από την καθυστέρηση (ΑΚ 343 παρ. 1, 345)., β) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ως προς την εκτέλεση τυχόν υπολοίπου της παραγγελίας χωρίς να τάξει εύλογη προθεσμία και να παρακρατήσει το μέρος του τιμήματος που έχει καταβληθεί ως ποινική ρήτρα.

6.7. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί την κυριότητα των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ μέχρι την ολοκλήρωση της εμπρόθεσμης αποπληρωμής του τιμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 532 Α.Κ.

Μέχρις  ολοσχερούς εξοφλήσεως του τιμήματος:

(i) τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να διατηρούνται χωριστά από άλλα αγαθά στις εγκαταστάσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα ως ιδιοκτησία του ΠΩΛΗΤΗ, και

(ii) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα είναι ελεύθερος να μεταπωλήσει τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης ή να χρησιμοποιήσει τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ σε οποιαδήποτε διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα αυτό θα παύει αυτομάτως να υφίσταται χωρίς την ανάγκη ειδοποίησης εάν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ καταστεί υπερήμερος ως προς οιαδήποτε πληρωμή, ή παραβιάζει οιονδήποτε όρο της παρούσας, ή τίθεται σε πτώχευση ή εκκαθάριση ή άλλη παρόμοια διαδικασία.

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ μπορεί κατόπιν με γραπτή ειδοποίηση στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ να ακυρώσει την παράδοση των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 

6.8. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δικαιούται να εισέλθει στις εγκαταστάσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ανά πάσα στιγμή για να αναλάβει οποιοδήποτε από τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ στα οποία ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει διατηρήσει την ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ή / και μετά την παύση ισχύος του δικαιώματος του ΑΓΟΡΑΣΤΗ να μεταπωλήσει ή να χρησιμοποιήσει τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Για το σκοπό αυτό, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα παρέχει στον ΠΩΛΗΤΗ κάθε εύλογη βοήθεια για τον εντοπισμό και την κατοχή των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και θα θέσει αμέσως τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ στη διάθεση του ΠΩΛΗΤΗ.

6.9. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα είναι πλήρως υπεύθυνος και θα αποζημιώνει τον ΠΩΛΗΤΗ από και έναντι κάθε ευθύνης, απώλειας, πληρωμής, έξοδα, ζημίας, (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων και άλλων νομικών εξόδων) και άλλης υποχρέωσης οποιασδήποτε φύσης που βαρύνει τον ΠΩΛΗΤΗ ως αποτέλεσμα της αδυναμίας του ΑΓΟΡΑΣΤΗ να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε πληρωμή όταν καθίσταται απαιτητή ή / και αθέτησης υποχρέωσης για την ορθή εκτέλεση ή τήρηση οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

7. Χρόνος εκπλήρωσης της παροχής

7.1 Ο χρόνος στον οποίο ο ΠΩΛΗΤΗΣ υποχρεούται να εκπληρώσει και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ να δεχθεί την εκπλήρωση της παροχής ορίζεται από τον ΠΩΛΗΤΗ κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης και αναφέρεται στο τιμολόγιο πώλησης 

7.2 Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της παροχής στον συμφωνηθέντα κατά τη σύναψη σύμβασης πώλησης χρόνο, ο ΠΩΛΗΤΗΣ ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο καταλογιστεί στον ΠΩΛΗΤΗ ευθύνη για ελαφρά αμέλεια, η ευθύνη του ΠΩΛΗΤΗ για οποιαδήποτε ζημία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ περιορίζεται στη θετική ζημία που υπέστη ο τελευταίος και μέχρι του χρηματικού ποσού  που αντιστοιχεί στο τίμημα που κατέβαλε βάσει του άρθρου 3 των παρόντων Όρων (εφόσον τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ τα παρέλαβε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ από το εργοστάσιο του ΠΩΛΗΤΗ) άλλως, εφόσον έχει συμφωνηθεί διαφορετικός τόπος παράδοσης ή έχει αιτηθεί ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ να αποσταλούν τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ σε τόπο διαφορετικό από το εργοστάσιο του ΠΩΛΗΤΗ, μέχρι του χρηματικού ποσού  που αντιστοιχεί στο τίμημα που κατέβαλε πλέον των μεταφορικών εξόδων με τα οποία έχει επιβαρυνθεί, ενώ δεν δύναται να αξιώσει αποζημίωση για αποθετική ζημία και διαφυγόντα κέρδη.

8. Τόπος εκπλήρωσης της παροχής

Ο τόπος όπου ο ΠΩΛΗΤΗΣ υποχρεούται να εκπληρώσει και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ να δεχθεί την εκπλήρωση της παροχής είναι η διεύθυνση του εργοστασίου του ΠΩΛΗΤΗ στα Γιαννιτσά (2ο χλμ Γιαννιτσών- Αξου , τ.κ. 58100, Αξός Γιαννιτσών, Ελλάδα), εκτός και αν υπάρχει αντίθετη ρητή και έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

9. Παράδοση προϊόντων και Κίνδυνος Πώλησης

9.1. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει υποχρέωση να παραλάβει τα πωληθέντα ΠΡΟΪΟΝΤΑ που του παραδίδονται προσηκόντως και σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσής του θα περιέρχεται σε υπερημερία οφειλέτη.

9.2. Αφότου παραδοθούν στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ που πωλήθηκαν, τον κίνδυνο για  την τυχαία καταστροφή ή τη χειροτέρευσή τους φέρει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ.

9.3. Σε περίπτωση που κατόπιν αιτήσεως του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο ΠΩΛΗΤΗΣ στέλνει τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο εκπλήρωσης της παροχής, (ήτοι το εργοστάσιο του ΠΩΛΗΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 8 των παρόντων Όρων), τότε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ φέρει τον κίνδυνο για την τυχαία καταστροφή ή τη χειροτέρευσή των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, αφότου αυτά παραδοθούν στον μεταφορέα για αποστολή (άρθρο 524 Α.Κ.- χρέος πέμψιμο). Ο κίνδυνος μεταπίπτει σύμφωνα με το αρθ. ΑΚ 524 στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα με το εάν τον μεταφορέα επιλέγει ο ΠΩΛΗΤΗΣ ή ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ως και εάν στην πρώτη περίπτωση η σχετική σύμβαση μεταφοράς συνάπτεται ονόματι του ΠΩΛΗΤΗ ή του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Τα έξοδα αποστολής, παράδοσης και παραλαβής των πωληθέντων ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Για τυχόν δε καθυστέρηση παράδοσης των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ από τον μεταφορέα ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

9.4.  Σε περίπτωση που τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ είναι καλούπια (τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή προϊόντων), τότε αυτά παραμένουν στον τόπο εκπλήρωσης της παροχής, (ήτοι το εργοστάσιο του ΠΩΛΗΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 8 των παρόντων Όρων) καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προμήθειας των σχετικών με τα καλούπια προϊόντων, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ φέρει τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης των καλουπιών και αναλαμβάνει το κόστος συντήρησης. Με την ολοκλήρωση της παραγωγής των σχετικών με τα καλούπια προϊόντων ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υποχρεούται να παραλαμβάνει με δικά του έξοδα τα καλούπια από το εργοστάσιο του ΠΩΛΗΤΗ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, εφόσον προηγουμένως ενημερώσει εγγράφως τον ΠΩΛΗΤΗ, δύναται  να παραλάβει με δικά του έξοδα τα καλούπια από το εργοστάσιό του ΠΩΛΗΤΗ, εντός 10 εργασίμων ημερών από τη λήψη της σχετικής ενημέρωσης.

10. Ανωτέρα Βία

10.1 Για τους σκοπούς της παρούσας ρήτρας, ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτο γεγονός πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, όπως, ενδεικτικά, οποιαδήποτε κυβερνητική ή άλλη πράξη, μη έκδοση αδειών, εχθροπραξίες μεταξύ εθνών, πόλεμος, εμφύλιες αναταραχές, εμφύλιος πόλεμος, εξέγερση, αποκλεισμοί, εισαγωγικοί ή εξαγωγικοί κανονισμοί ή εμπάργκο, καταιγίδες, εθνική έκτακτη ανάγκη, σεισμός, πυρκαγιές, έκρηξη, πλημμύρες, τυφώνες ή άλλες εξαιρετικές καιρικές συνθήκες ή φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές πράξεις, ατυχήματα, σαμποτάζ, ελλείψεις σε υλικά, εξαρτήματα ή προμήθειες, μολυσματικές ασθένειες, επιδημίες, πανδημίες, καθώς και ταξιδιωτικοί περιορισμοί ή προειδοποιήσεις λόγω τέτοιων γεγονότων.

10.2 Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν ευθύνεται έναντι του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης για τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία που υπέστη ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ από μη εκπλήρωση και παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του ΠΩΛΗΤΗ εάν η μη εκπλήρωση και παράβαση αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία. 

10.3 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας,  η μοναδική ευθύνη που έχει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ είναι να καταβάλει στον ΠΩΛΗΤΗ το τίμημα για τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ που έχει λάβει πριν τη συνδρομή των γεγονότων ανωτέρας βίας.  

11. Δικαιώματα προώθησης προϊόντων

11.1 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ συγκατατίθεται και ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποίει τα κατά παραγγελία ΠΡΟΪΟΝΤΑ (custom made) για λόγους προώθησης και marketing των εν γένει προϊόντων του και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει φωτογραφίες των κατά παραγγελία ΠΡΟΪΟΝΤΑ (custom made) στην ιστοσελίδα του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς επίσης και να παρουσιάζει δείγματα αυτών σε τρίτα μέρη πιθανούς μελλοντικούς  πελάτες. 

11.2 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ παραχωρεί το δικαίωμα στον ΠΩΛΗΤΗ, χωρίς να υποχρεούται ο ΠΩΛΗΤΗΣ να καταβάλλει κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα, να χρησιμοποιεί την επωνυμία, το σήμα και το διακριτικό γνώρισμα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών και στα πλαίσια του marketing των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ σε οποιαδήποτε επικράτεια και δικαιοδοσία.

12. Υποχρέωση Εμπιστευτικότητας.

Τα μέρη καθώς επίσης και το προσωπικό τους ή τρίτα εμπλεκόμενα μέρη υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια, απαγορευομένου ρητά σ’ αυτά να ανακοινώσουν ή να παραχωρήσουν, σε οποιονδήποτε, οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, η οποία συνιστά επιχειρηματικό απόρρητο ή να χρησιμοποιήσουν οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες συνιστούν επιχειρηματικό απόρρητο για ίδιον όφελος ή για λογαριασμό τρίτου. Οι υποχρεώσεις εκ του παρόντος όρου επιβιώνουν της λύσεως ή λήξεως της σχετικής σύμβασης πώλησης. 

13. Γενικές Διατάξεις

13.1 Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνούνται ως ουσιώδεις. Κανένας όρος του παρόντος, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του όρου 13.1 δεν μπορεί να τροποποιηθεί παρά μόνο με νεότερη έγγραφη συμφωνία των μερών. Κάθε μεταβoλή τωv παρόντων όρωv θα απoδεικvύεται μόvo εγγράφως με απoκλεισμό κάθε άλλoυ απoδεικτικoύ μέσoυ, ακόμη και αυτού τoυ όρκoυ.

13.2 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή συμφωνία των παρόντων Όρων κριθεί ότι είναι άκυρος, το κύρος των υπόλοιπων όρων δεν θίγεται, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα επιθυμούσαν την σύναψη της σύμβασης πώλησης χωρίς τον όρο που κρίθηκε άκυρος. 

13.3.Τυχόν αδράνεια ή μη άμεση αντίδραση εκ μέρους του ΠΩΛΗΤΗ ως προς την άσκηση κάποιου από τα δικαιώματά του που απορρέουν από τη σύμβαση πώλησης ή εν γένει από τις διατάξεις της νομοθεσίας δε συνιστά παραίτηση από αυτά, ούτε θεμελιώνει δικαίωμα για επίκληση δήθεν καταχρηστικής άσκησης δικαιωμάτων εκ μέρους του.

13.4.Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους ΟΡΟΥΣ χωρίς τη γραπτή έγκριση του ΠΩΛΗΤΗ.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των μερών θα επιλύεται με καλή πίστη και διάθεση συμβιβασμού. Σε περίπτωση αποτυχίας της συμβιβαστικής επίλυσης τυχόν διαφορά, διένεξη ή διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή ή την εκτέλεση του παρόντος συμφωνητικού θα υπόκειται κατ’ αποκλειστικότητα στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας και εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο.