Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Στοιχεία εταιρίας

Ηρακλής Συσκευασία ΑΕ.

Λεωφ. Βουλιαγμένης 85, City Plaza, γραφείο 325
ΤΚ. 16674, Γλυφάδα, Ελλάδα
ΑΦΜ 094072019
Τηλ. +30 2109690310
Fax. +30 2109607376
Email. sysk1@herpack.com.gr 

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις πριν την επίσκεψη και χρήση της Ιστοσελίδας: 

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ (εφεξής «Ιστοσελίδα») συνεπάγεται την αποδοχή των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις , παρακαλείσθε όπως εξέλθετε από την Ιστοσελίδα.

Η  ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να παρέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα και διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής και/ή απόσυρσης και/ή ενημέρωσης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η τακτική επιθεώρηση τους αποτελεί δική σας ευθύνη.

Αποποίηση ευθύνης

Η  ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ δεν δύναται να εγγυηθεί, και συνεπώς αποποιείται κάθε ευθύνη ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή συνεπαγόμενη, αναφορικά με την ορθότητα, την ακρίβεια, τη διεξοδικότητα και/ή την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό των πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα και/ή οποιωνδήποτε προϊόντων που περιγράφονται ή προωθούνται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εγγυήσεων που αφορούν την παραβίαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων. Η  ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για καμία, άμεση ή έμμεση, ζημία ή βλάβη, οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως αιτίας, προέλευσης, φύσης ή συνέπειας, η οποία θα οφείλεται στην πρόσβαση ή στην αδυναμία πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ή στην πίστη σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στην ή μέσω της Ιστοσελίδας.

Η παρουσίαση των προϊόντων στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση ή πρόταση για σύναψη σύμβασης.  

Τα προϊόντα που παρουσιάζονται και περιγράφονται στην Ιστοσελίδα ενδεχομένως να μην είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα. 

Η χρήση των δεδομένων και/ή των πληροφοριών στην Ιστοσελίδα γίνεται με προσωπικό κίνδυνο και ευθύνη του χρήστη.

Συνεισφορά χρήστη

Ακόμη κι αν η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ καταβάλει κάθε προσπάθεια, προκειμένου να ικανοποιήσει οποιεσδήποτε απαιτήσεις, σε όρους ασφάλειας προγραμμάτων, η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας της δεν περιέχει στοιχεία που δύνανται να προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα του Η/Υ σας, λόγω της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα.

Η συνεισφορά σας στην Ιστοσελίδα, υπό μορφή υποβολής ή κατεβάσματος περιεχομένων, θα πρέπει όπως είναι κατάλληλη, σχετική με το αντικείμενο της Ιστοσελίδας, και να μην προκαλεί κανενός είδους ζημία. Η δημοσίευση περιεχομένων που ενδεχομένως να θεωρηθούν συκοφαντικά, επιζήμια, παράνομα, ανήθικα, παραβιάζοντα το απόρρητο, οποιοδήποτε νομικό δικαίωμα ή νόμο ή αμφισβητήσιμα απαγορεύεται, και δύναται να αποσυρθεί χωρίς ειδοποίηση. 

Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά, η Ιστοσελίδα προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων κ.λπ.), αποτελούν διανοητική (πνευματική/βιομηχανική) ιδιοκτησία της ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ και προστατεύονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις. Διατίθενται στους χρήστες αυστηρά για προσωπική τους χρήση και απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε, εν όλω ή εν μέρει, αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, μεταφορά, φόρτωση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, μετάφραση, διανομή, πώληση και τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, καθώς και η ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της  ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ. Τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους δικαιούχους τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα ενδεχομένως να παρέχει συνδέσεις ή αναφορές από ή σε άλλες, εξωτερικές ιστοσελίδες. Οι εν λόγω συνδέσεις ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ αποποιείται κάθε ευθύνη σχετική με τέτοιες ιστοσελίδες και/ή το περιεχόμενο τους. Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για καμία ζημία ή βλάβη, οποιουδήποτε είδους, η οποία θα οφείλεται στην πρόσβαση ή στην αδυναμία πρόσβασης σε τέτοιες άλλες ιστοσελίδες και/ή στο περιεχόμενο τους ή στη χρήση ή στην πίστη σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται σε τέτοιες άλλες ιστοσελίδες.

Πολιτική Απορρήτου

Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ συμμορφώνεται με τις διατάξεις που αφορούν το απόρρητο. Η εκτεταμένη δήλωση απορρήτου διατίθεται στην αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας, υπό την κεφαλίδα «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ».

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται αποκλειστικώς τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.