Πολιτική Απορρήτου & επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. κατανοεί πλήρως τη σημασία της διαφύλαξης της ιδιωτικότητάς σας και της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων στην ψηφιακή εποχή και δεσμεύεται να διασφαλίζει πάντοτε επαρκές επίπεδο προστασίας για όλα τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται.

Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. συλλέγει, επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής και «ΓΚΠΔ»).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και τηρούμε προσωπικές πληροφορίες αναφορικά με το άτομό σας, καθώς επίσης και το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από την ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ, καθώς και να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σχετικά με αυτά τα δεδομένα, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε εσάς κατ’ άρθρα 12 και 13 του ΓΚΠΔ.

H παρούσα Πολιτική αφορά μόνο σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, 

Δεδομένα που εσείς επικοινωνείτε σε εμάς με διάφορους τρόπους και μέσα (υποβολή φόρμας επικοινωνίας, διαδικτυακή αίτηση, αίτημα παροχής πληροφοριών, εγγραφή στο newsletter κλπ.).

Δεδομένα τα οποία συλλέγουμε με αυτόματο τρόπο, όπως για παράδειγμα όταν ακολουθούμε τη διάδρασή σας με τους διαδικτυακούς μας τόπους, newsletters, πλατφόρμες, εφαρμογές και υπηρεσίες, μέσω συγκεκριμένων τεχνολογιών, όπως τα cookies.

I. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, νοούνται ως:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας, 

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

 «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ` άλλο τρόπο σε επεξεργασία, 

II. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ως το νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τον ΓΚΠΔ, θεωρείται η «ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.», που έχει την έδρα της στη Γλυφάδα Αττικής, Λ. Βουλιαγμένης 85, τ.κ. 16674 (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210- 9690310, fax: 210-9607376, e mail: sysk1@herpack.com.gr)

III. Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που δύνανται να υποβληθούν σε επεξεργασία από την ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κοινοποιείτε σε εμάς με διάφορους τρόπους (υποβολή φόρμας επικοινωνίας, εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία (newsletters). 

Ειδικότερα:

Δεδομένα ΤαυτοποίησηςΟνοματεπώνυμο ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης
Δεδομένα ΕπικοινωνίαςΗλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνο επικοινωνίας ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας
Λοιπά δεδομέναΟποιοδήποτε άλλο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα μας κοινοποιήσετε με δική σας πρωτοβουλία

IV. Σκοποί Επεξεργασίας

Η κάθε είδους συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ γίνεται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, σε πλήρη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και με απόλυτο σεβασμό στις αρχές που κατά τον νόμο διέπουν την επεξεργασία, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών, πάντοτε στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. 

Ειδικότερα, σκοπός της συλλογής των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι: 

Α) Η διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων (προώθηση πωλήσεων κλπ).

Β) Η βελτίωση και ανάπτυξη των προϊόντων μας (να ταυτοποιούμε τάσεις χρήσης, να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα, να προσδιορίζουμε την αποδοτικότητα των προωθητικών μας ενεργειών). 

Γ)  Η εξατομίκευση της εμπειρίας σας κατά τη χρήση των προϊόντων μας (να κατανοούμε τα επαγγελματικά ενδιαφέροντά σας, τις ανάγκες και προτιμήσεις σας, να σας παρουσιάζουμε προϊόντα και προσφορές εξειδικευμένες για εσάς). 

Δ) Η επικοινωνία μαζί σας (να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα ή ερωτήματά σας, να παρέχουμε υποστήριξη για προϊόντα, προωθητικό υλικό, να σας αποστέλλουμε νέα και πληροφορίες σε σχέση με τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας, τα διακριτικά μας γνωρίσματα).

Ε) Η βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη στην ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που προσφέρουμε και η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Δείτε εδώ την πολιτική για τα cookies.   

V. Νομική Βάση Επεξεργασίας

Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ κατ’ αρχήν συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο βαθμό που η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα, κατ’ αίτησή του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, είναι δυνατόν να προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απαραίτητη για τη συμμόρφωση της ίδιας της εταιρείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, με έννομη υποχρέωσή της, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ. Κατά περίπτωση δε, είναι δυνατόν το υποκείμενο των δεδομένων να έχει συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ, όπως λ.χ. για να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία (newsletter).

Ακόμη, σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ᾽ του ΓΚΠΔ, στο μέτρο που σε αυτά εντάσσεται λ.χ. η προάσπιση των συμφερόντων και εννόμων αγαθών της εταιρείας, η θεμελίωση, υποστήριξη ή άσκηση νομικών αξιώσεων της εταιρείας.

VI. Αποδέκτες και Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από το αρμόδιο προσωπικό της ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ (π.χ. τμήμα πωλήσεων, τμήμα marketing, λογιστήριο, μέλη της Διοίκησης της εταιρείας).

Επιπλέον, αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, αρχές και φορείς, στις οποίες αυτά κοινοποιούνται κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.

Ενδέχεται δε η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ να υποχρεωθεί να κοινοποιήσει σε τρίτα μέρη, όπως κυβερνητικές και δικαστικές αρχές, ορισμένα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα πάντοτε με την υφιστάμενη νομοθεσία, καθώς και για τη θεμελίωση, υποστήριξη ή άσκηση νομικών αξιώσεών της και την προστασία δικαιωμάτων της.

Περαιτέρω, η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ είναι δυνατόν κατά περίπτωση να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε συνεργαζόμενα τρίτα μέρη, όπως λ.χ. παρόχους λογισμικού διαχείρισης πελατών.

Σε κάθε περίπτωση, η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων για την ασφαλή επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τα τρίτα μέρη. Οι συμβαλλόμενοι συνεργάτες που ενεργούν ως εκτελούντες επεξεργασία για την εταιρεία θα υπόκεινται σε συμβατικές υποχρεώσεις, οι οποίες θα καθοριστούν για να διασφαλιστεί ότι επεξεργάζονται τα δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρεία μόνο και ότι χρησιμοποιούν επαρκή μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων. Ορισμένοι αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να βρίσκονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ, στις οποίες δεν διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτών των διαβιβάσεων, η εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλους μηχανισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών για τα προσωπικά δεδομένα βάσει πρότυπων συμβατικών ρητρών που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν εμπορεύεται και κατά κανόνα δεν προβαίνει σε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς και δεσμεύεται σε υποχρέωση πλήρους σαφούς προς τούτο προηγούμενης ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων, σε περίπτωση που προτίθεται να το πράξει. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή/και εξαγοράς της εταιρείας, προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν στα αντίστοιχα τρίτα μέρη, κατόπιν σαφούς προς τούτο ενημέρωσης.

VII. Μέτρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. διατηρεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά καθώς και την αποτροπή οποιασδήποτε άλλης παράνομης επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό η εταιρία μας μεταξύ άλλων αποθηκεύει τυχόν έγγραφα που αναφέρουν τα προσωπικά δεδομένα σε ερμάρια που κλειδώνονται ή/και έχει ορίσει συγκεκριμένα και ασφαλή περιβάλλοντα αποθήκευσης των δεδομένων με λογισμικό κρυπτογράφησης, στα οποία η πρόσβαση έχει περιοριστεί στα απολύτως αναγκαία άτομα και ελέγχεται με χρήση κωδικών ασφαλείας.

Η ακεραιότητα των δεδομένων και η περιορισμένη σε αυτά πρόσβαση αποκλειστικά από τα εξουσιοδοτημένα και αρμόδια προς τούτο πρόσωπα της εταιρείας λειτουργούν ως γνώμονας για κάθε επιμέρους δραστηριότητα επεξεργασίας, στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά δεδομένα. Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ έχει θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένες πολιτικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία διαχειρίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, και έχει θεσπίσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων. Μεριμνά δε για τη συνεχή εκπαίδευση του αρμόδιου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού της, το οποίο ενεργεί μόνο κατόπιν ρητής προς τούτο εξουσιοδότησης και πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας. 

VIII. Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση περιστατικών Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να αποτρέπονται περιστατικά πρόκλησης βλάβης για φυσικά πρόσωπα, όπως απώλεια του ελέγχου επί των Προσωπικών τους Δεδομένων ή περιορισμός των δικαιωμάτων τους, διακρίσεις, κατάχρηση ή υποκλοπή ταυτότητας, οικονομική απώλεια, παράνομη άρση της ψευδωνυμοποίησης, βλάβη της φήμης, απώλεια της εμπιστευτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων που προστατεύονται από επαγγελματικό απόρρητο ή άλλο σημαντικό οικονομικό ή κοινωνικό μειονέκτημα για το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο.

Γνωστοποίηση στην εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ γνωστοποιεί στην Αρχή την παραβίαση χωρίς καθυστέρηση και, εφόσον είναι δυνατόν, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από τότε που έλαβε γνώση της παραβίασης, εκτός εάν αιτιολογημένα κρίνει ότι η παραβίαση δεν είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο τα προστατευόμενα έννομα συμφέροντα φυσικού προσώπου. Η γνωστοποίηση της παραβίασης στην Αρχή μετά την πάροδο των εβδομήντα δύο (72) ωρών θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς ως προς τους λόγους της καθυστέρησης.

Ανακοίνωση στο Υποκείμενο των Δεδομένων

Όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικό κίνδυνο για τα προστατευόμενα έννομα συμφέροντα φυσικού προσώπου, η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ γνωστοποιεί αμέσως στο υποκείμενο των δεδομένων το περιστατικό.

Κατά τη γνωστοποίηση στο υποκείμενο των δεδομένων, περιγράφεται κατά τρόπο εύληπτο και σαφή η φύση της παραβίασης και αναφέρεται τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, περιγραφή των συνεπειών που ενδέχεται να έχει η παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιγραφή των μέτρων που λαμβάνονται ή προτείνεται να ληφθούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την αντιμετώπιση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της.

Γνωστοποίηση στο υποκείμενο των δεδομένων δεν απαιτείται, εφόσον πληρούται οποιοσδήποτε από τους παρακάτω όρους:

( α ) η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και έχει εφαρμόσει τα μέτρα αυτά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θίγονται από την παραβίαση αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα μέτρα, όπως η κρυπτογράφηση, μέσω της οποίας τα δεδομένα καθίσταται απρόσιτα σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα·

( β ) η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ έλαβε εκ των υστέρων μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία έναντι της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· ή

( γ ) απαιτούνται δυσανάλογες προσπάθειες. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνεται δημόσια γνωστοποίηση ή να λαμβάνονται παρόμοια μέτρα, ώστε το υποκείμενο των δεδομένων να ενημερώνεται με εξίσου αποτελεσματικό τρόπο.

IX. Τόπος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται (α) σε φυσική μορφή σε ειδικούς φακέλους αποθηκευμένους με ασφαλή τρόπο σε ερμάρια και (β) σε διακομιστές της ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ. Ο τόπος τήρησης και στις δύο περιπτώσεις είναι τα γραφεία της έδρας (Λ. Βουλιαγμένης 85, Γλυφάδα) ή/και οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου της εταιρείας (2ο χλμ Γιαννιτσών- Αξού).

X. Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ διατηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, για όσο χρονικό διάστημα και στην έκταση που απαιτείται για την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μετά την εκτέλεση της σύμβασης η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και μέχρι το πέρας τυχόν εκκρεμών δικαστικών ενεργειών μεταξύ των μερών. Μετά το πέρας του διαστήματος διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται από τα αρχεία και τα πληροφοριακά συστήματα της ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ ή ανωνυμοποιούνται.

XI. Δικαιώματα Υποκειμένων

Α) Δικαίωμα πληροφόρησης: Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε, ώστε να κατανοήσετε κατ’ αρχάς πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Β) Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται   επεξεργασία   από την ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, τους σκοπούς και τη νομική βάση της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών αυτών (σύμφωνα με το άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

Γ) Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (σύμφωνα με το άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

Δ) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της εταιρίας για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

Ε)  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλιπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (σύμφωνα με το άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

ΣΤ) Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας με δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. CD), υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.  Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ  (σύμφωνα με το άρθρο   20   του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων). 

Ζ) Δικαίωμα εναντίωσης ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) του ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων (σύμφωνα με το άρθρο 21- 22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων). 

Η) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης στην επεξεργασία, οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της, στη περίπτωση που η επεξεργασία είχε ως νομική βάση τη συγκατάθεσή σας,

Θ) δικαίωμα υποβολής καταγγελίας με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, εν προκειμένω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορά παραβαίνει την σχετική νομοθεσία (σύμφωνα με το άρθρο 77 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.dpa.gr.,
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr ή complaints@dpa.gr

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων γίνεται αποκλειστικά εγγράφως μέσω υποβολής σχετικής αίτησης στη ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας της εταιρεία μας. 

Η  εταιρεία μας ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματός σας.

Κατόπιν ενημέρωσής σας, η  εν λόγω προθεσμία δύναται α παραταθεί κατά δύο (2) μήνες, εφόσον   απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

Άρνηση της ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ ή αναιτιολόγητη καθυστέρησή μας ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και οποιαδήποτε εν γένει παράβαση του οικείου πλαισίου ως προς την συλλογή, την τήρηση, την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας παρέχει το δικαίωμα να  προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως καθ’ ύλην  αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. 

Εάν τα  αιτήματα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ως προδήλως αβάσιμα ή είναι υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ έχει δικαίωμα, είτε:

α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά  έξοδα για   την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή

β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο σχετικό αίτημα.

XII. Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας για πιθανές ερωτήσεις, σχόλια κ.λπ. σχετικά με την παρούσα αλλά και με τη γενικότερη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ, για να ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, για να υποβάλλετε κάποιο σχετικό αίτημα ή για να αιτηθείτε πρόσβαση σε ή/και διόρθωση των προσωπικών σας πληροφοριών.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 85, 16674, Γλυφάδα Αττικής, Ελλάδα.
Τηλέφωνο: +30 210 9690310 
Email: sysk1@herpack.com.gr
Ιστοσελίδα: www.herpack.com.gr

XIII. Τροποποίηση & Επικαιροποίηση στην παρούσα πολιτική

Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και επικαιροποιήσει την παρούσα Πολίτικη ανά πάσα στιγμή, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σε περίπτωση επικαιροποίησης ή/και ουσιαστικών αλλαγών στην παρούσα, αυτή θα κοινοποιηθεί αντίστοιχα στους ενδιαφερόμενους, κατά τον τρόπο που η εταιρεία μας κρίνει πρόσφορο και αποτελεσματικότερο, πάντοτε με γνώμονα τη διασφάλιση της εμπεριστατωμένης και σαφούς προηγούμενης ενημέρωσης σας ή/και τη λήψη της συγκατάθεσής σας όπου απαιτείται, ενώ θα τροποποιηθεί αντίστοιχα η «ημερομηνία ενημέρωσης» της παρούσας.