Βιντεοεπιτήρηση

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο χώρο του εργοστασίου της εταιρείας «ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.», το οποίο βρίσκεται στο 2ο χλμ Γιαννιτσών- Αξού

Λόγω προηγούμενων περιστατικών παράνομης εισόδου ατόμων στο χώρο του εργοστασίου της εταιρείας μας και κλοπής αγαθών από το χώρο του εργοστασίου, αποφασίσαμε από την 4-9-2018 να εγκαταστήσουμε, τόσο στον εσωτερικό χώρο παραγωγής του εργοστασίου όσο και στον εξωτερικό χώρο αυτού, σύστημα βιντεοεπιτήρησης. Ειδικότερα, τοποθετήθηκαν δεκαεννέα (19) κάμερες συνεχούς λήψης και τέσσερις (4) ευδιάκριτες πινακίδες σε εμφανή σημεία του χώρου βιντεοεπιτήρησης, οι οποίες ενημερώνουν τους εργαζόμενους της εταιρείας μας, καθώς επίσης και οποιονδήποτε τρίτο, με τρόπο εμφανή και κατανοητό, ότι πρόκειται να εισέλθει σε χώρο που βιντεοσκοπείται.

1.    Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.», που έχει την έδρα της στη Γλυφάδα Αττικής, Λ. Βουλιαγμένης 85, τ.κ. 16674 (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210- 9690310, fax: 210-9607376, e mail: sysk1@herpack.com.gr).

2.    Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ). 

3.    Ανάλυση εννόμων συμφερόντων:

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές, παράνομη πρόσβαση, καταστροφή μηχανημάτων κ.λ.π. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας, καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων, που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων όπως π.χ. είσοδοι και έξοδοι, ταμεία ή χώροι με χρηματοκιβώτια, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κλπ, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις οι κάμερες εστιάζουν στο αγαθό που προστατεύουν κι όχι  σε χώρους, όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν επιτηρούνται συγκεκριμένες αίθουσες γραφείων ή διάδρομοι ή χώροι αυξημένης ιδιωτικότητας των εργαζομένων (όπως παραδείγματος χάριν τουαλέτες και αποδυτήρια εργαζομένων) ή χώροι  όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

4.    Αποδέκτες:

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης. 

5.    Χρόνος τήρησης και Τόπος τήρησης:

Τηρούμε τα δεδομένα για επτά (7) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα τηρούνται σε ειδικό σκληρό δίσκο στα γραφεία της έδρας (Λ. Βουλιαγμένης 85, Γλυφάδα) ή του εργοστασίου της Εταιρείας (2ο χλμ Γιαννιτσών- Αξού) 

6.    Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

•    Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής. 

•    Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

•    Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.

•    Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων γίνεται αποκλειστικά εγγράφως μέσω υποβολής σχετικής αίτησης στη ταχυδρομική (Λ. Βουλιαγμένης 85, Γλυφάδα, CITY PLAZA γραφείο 325, 1ος όροφος, Τ.Κ. 16674)  ή ηλεκτρονική διεύθυνση (sysk1@herpack.com.gr) επικοινωνίας της εταιρεία μας ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήματος. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ. 

7.    Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας:

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. 

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.